മലബാറിന്റെ പ്രണയ റാണി - report

എണ്‍പതുകളില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ 'എന്റെ കഥ' മലയാള സാഹിത്യത്തിലും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും ഏറെ ഒച്ചപ്പാടുകള്‍ ഉണ്ടാക്കി. അതിലെ പല കാര്യങ്ങളും സത്യമാണെന്നും അല്ല അസത്യമാണെന്നും മാറി മാറി പറഞ്ഞ കമലാ ദാസിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്നത്  ഒരു പ്രഹേളികയാണ്. എന്നും വിവാദത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരി ആയിരുന്ന സുരയ്യ ആയി മാറിയ മാധവിക്കുട്ടിയെപ്പറ്റി   ഇറങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകമാണ്  The Love queen of Malabar. പത്തു വര്‍ഷത്തോളം മാധവിക്കുട്ടിയോടൊപ്പം താമസിച്ച് , അതിനിടയില്‍ നേരിട്ടു ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി Merrily Wiesbord  തയാറാക്കിയ പുസ്തകം വിവാദങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തീ കൊളുത്തു മെന്നു ഉറപ്പിക്കാം. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിന്റെ  വളവുകളും തിരിവുകളും അനാവരണം  ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം  തന്റെയും മാധവിക്കുട്ടിയുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ സമാനതകള്‍ കണ്ടെത്തുകയുമാണ് ഈ കൃതിയിലൂടെ Merrily Wiesbord ചെയ്യുന്നത് . ശ്രീ മണമ്പൂര്‍ സുരേഷ്  പുസ്തകം അവതരിപ്പിച്ചു; അതേപ്പറ്റിയുള്ള ചര്‍ച്ചയും നയിച്ചു. https://en-gb.facebook.com/lovequeenofmalabar

Friday 11 - May 2012

View related event

How to add your profile

 1. Create an account
 2. Login to the site
 3. Go to 'submit your profile' form the right, below login form
 4. You will see a new page with many tabs at top
 5. Type your name at the 'Title' field under 'Content' tab
 6. Go to 'Directory' tab at top
 7. Fill everything 
 8. Use 'Save' button at top
 9. Ignore other tabs at top
 10. OR- send all to pen@kattankaappi.com
 11. Edit your profile any time from the list

View Tutorial