വസന്തോത്സവം 2017

"സർവ്വം പ്രിയേ! ചാരുതരം വസന്തേ."വസന്തം ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും കാലമാണ്. നീർപ്പൊയ്ക കൾക്കും, വെൺ ചന്ദ്രികയ്ക്കും, മദാനാർത്തകൾക്കും ഒരുപോലെ അഴകു നൽകുന്നു വസന്തം. സാഹിത്യത്തിലെ വസന്തങ്ങളിലൂടെ ഒരു തേരോട്ടം. മഹാകവി കാളിദാസന്റെ ഋതുസംഹാരം മുതൽ സമകാലീന ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ വരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു അന്വേഷണം. പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കു ഈ പ്രമേയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തും അവതരിപ്പിക്കാം. ഏവർക്കും  സ്വാഗതം.  Venue: Kerala house, 671 Romford Road, Manor Park E12 5AD. Date: Bank holiday Monday, 1st May 2017. Time: 4pm.

View Report

How to add your profile

 1. Create an account
 2. Login to the site
 3. Go to 'submit your profile' form the right, below login form
 4. You will see a new page with many tabs at top
 5. Type your name at the 'Title' field under 'Content' tab
 6. Go to 'Directory' tab at top
 7. Fill everything 
 8. Use 'Save' button at top
 9. Ignore other tabs at top
 10. OR- send all to pen@kattankaappi.com
 11. Edit your profile any time from the list

View Tutorial