ഒരു ബിലാത്തി പ്രണയം

പ്രവാസി മലയാളികൾ ഒരുക്കി, പൂർണ്ണമായും UK ൽ വച്ചു ചിത്രീകരിച്ച, 'ഒരു ബിലാത്തി പ്രണയം' എന്ന മലയാള സിനിമയുടെ ശില്പികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, അനുമോദിക്കുന്നു, അവർ തങ്ങളുടെ സിനിമാ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. Venue: Sree Narayana Guru Mission hall, 16 Barking Road, London E6 3BP.Date: Sunday 16 October 2016Time: 6.00pm(The event will start immediately after the film premier on the same day at Boleyn Cinema, which is opposite to the venue)

How to add your profile

 1. Create an account
 2. Login to the site
 3. Go to 'submit your profile' form the right, below login form
 4. You will see a new page with many tabs at top
 5. Type your name at the 'Title' field under 'Content' tab
 6. Go to 'Directory' tab at top
 7. Fill everything 
 8. Use 'Save' button at top
 9. Ignore other tabs at top
 10. OR- send all to pen@kattankaappi.com
 11. Edit your profile any time from the list

View Tutorial