എഴുത്തുകാരുടെ സംഗമം - പ്രതികരണങ്ങൾ

എഴുത്തുകാരുടെ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച എല്ലാ ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങളിലേക്കും feedback form അയച്ചിരുന്നു.

ലഭിച്ച മറുപടികളുടെ സംഗ്രഹം 

എല്ലാവരും നല്ല പരിപാടിയായി വിലയിരുത്തി.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

Your comment on the programme
ഉപാധികളില്ലാത്ത കൂടിച്ചേരൽ പുതുമ നൽകി.ആവേശവും അഥിതിയിൽ നിന്ന് അറിവും നേടി .... തുടക്കം ഗംഭീരം ....
It was a good experience for me
instead of a speech, friendly / informal discussion with the audience is better.
Brilliant.. !
It was an amazing experience with such a wise personality.
it was really good one and expecting more such events in future


Anything for improvement
മുൻവിധികളോടെയുള്ള വിവേചനങ്ങൾ കൂടി ഒഴിവാക്കപ്പെടണം ... മലയാളം എഴുത്തുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും എഴുതുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മയെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ...
I would like to get regular mail regarding the activities and group
A family get together to know each other more...
It doesn't reach to all malayalees ,no updating meetings and activities to the other people excluding the old group(whatsapp).if somebody came once,they are interested and include them as well in the group.However everybody can't attend all meetings,that doesn't mean,they are not interested.

 

Future Suggestions
ഇടക്കിടെയുള്ളകൂടി ചേരലുകൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കണം .. കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയും ....
More propaganda about the activities and to add more members
Arrang meet ups regularly..
It should reach to the higher level as another clubs/ activities .
 

How to add your profile

 1. Create an account
 2. Login to the site
 3. Go to 'submit your profile' form the right, below login form
 4. You will see a new page with many tabs at top
 5. Type your name at the 'Title' field under 'Content' tab
 6. Go to 'Directory' tab at top
 7. Fill everything 
 8. Use 'Save' button at top
 9. Ignore other tabs at top
 10. OR- send all to pen@kattankaappi.com
 11. Edit your profile any time from the list

View Tutorial