Blog

കുളിര്‍മയുള്ള ചോലയിലെ സ്പടിക തുല്യമായ ജലത്തില്‍ മുങ്ങി നിവര്‍ന്നു  വരുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് ബഷീറിന്റെ രചനകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോള്‍ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കുട്ടിയായിക്കുമ്പോള്‍, ബാലയുഗത്തില്‍ (ജനയുഗത്തിന്റെ കുട്ടികള്‍ക്കായിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണം ) വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബഷീറിന്റെ സല്ലാപങ്ങള്‍ തുടങ്ങി, ഇപ്പോള്‍ വായിച്ചു നിറുത്തിയ 'മുച്ചീട്ട് കളിക്കാരന്റെ മകള്‍' വരെ യുള്ള മിക്ക വായനകളിലും എനിക്കീ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രദിപാദ്യ വിഷയങ്ങളുടെ സാധാരണത്വ ത്തിനുപരി, പ്രദി പാദന രീതിയിലെ ലാളിത്യവും, കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് അവരില്‍ ഒരാളായി കഥ പറയുന്ന മട്ടും, എന്നെ ഒരുപാട് ആകര്‍ഷിച്ച വിഷയങ്ങളാണ്. ഒന്നുകില്‍ അദ്ദേഹം തനിക്കേറ്റവും നന്നായി അറിയാവുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ കഥ പറയാന്‍ മുതിര്‍ന്നതു കൊണ്ടാകാം, ഈ അസാധാരണത്വം രചനകളില്‍ കടന്നു കൂടിയത്. അല്ലെങ്കില്‍ തനിക്കു പരിചയമില്ലാത്ത സമൂഹ തലങ്ങളെ പഠിച്ച്, അതിനെ വിഷയങ്ങളാക്കാന്‍ മുതിരാഞ്ഞതാവാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയം. രണ്ടായാലും അദ്ദേഹം കഥാപത്രങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ, അവരുമായി എല്ലാ ദൃശ്യ തലങ്ങളിലും, കലപ്പില്ലാതെ ഇഴുകി ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. വായന ഒരു വ്യായാമം ആയി മാറുന്നില്ല എന്നതു തന്നെ ആണ് ബഷീറിന്റെ രചനകള്‍ ഞാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം.

പുതിയ സാങ്കേതിക ജ്ഞാനം ഉദിച്ചുയരുമ്പോള്‍ നിലവിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങള്‍ മ്യുസിയത്തിലക്ക് മാറ്റേണ്ടതായി വരാറുണ്ട്.   transister ന്റെ ആവിര്‍ഭാവത്തോടെ, vacuum tube കള്‍ മ്യുസിയതിലെത്തി. Kindle പോലുള്ള ebook reader കള്‍ പുസ്തകങ്ങളെ മ്യുസിയത്തില്‍ എത്തിക്കുമോ എന്നതാണ് ഈ പുസ്തക ദിനത്തിലെ ആശങ്ക. പുസ്തകങ്ങള്‍ നിരന്തരം വായിച്ചു ശീലമുള്ളവര്‍ക്ക് പേപ്പറുകള്‍ മറിക്കുകയും, വായനക്കിടയില്‍ തുറന്ന പുസ്തകം നെഞ്ചില്‍ വച്ച് ഒന്ന് കണ്ണടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോളുള്ള ഒരു സുഖം kindle നും kobo യ്ക്കും നല്‍കാന്‍ കഴിയുമോ എന്ന് സംശയം. ഒരു പക്ഷെ, ഡിജിറ്റല്‍ ടെക്നോളജി യില്‍ കണ്ണ് കീറി ഉണരുന്ന പുത്തന്‍ തലമുറയ്ക്ക്, പുസ്തകം ഒരു അനാവശ്യ ബാധ്യതയായി ഭാവിയില്‍ തോന്നുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ വിരല്‍ തുമ്പില്‍ എത്തി നല്‍ക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ക്കും വിവരണങ്ങള്‍ക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണമെങ്കില്‍ വായന ഒരു ഉത്സവം ആയി മാറിയേ തീരു. പുസ്തകങ്ങള്‍ നീണാള്‍ വാഴട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുന്നതിനു പകരം, വായന ഒരു ആഘോഷമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഈ പുസ്തക ദിനത്തില്‍ നമുക്ക് ആശംസിക്കാം.

Time: 3.30pm for 4.00pm start. Day & Date: Sunday 26th February 2012. Venue: 8 Fellowship House, St. Bartholomew’s Road, East Ham, London E6 3AG Centre 4M-the friends of Malayalee Charity as part of World Book Day 2012 Celebration” is holding a “LITERARY EVENING" with eminent  writer, creative critic, astute thinker and most respected journalist SADANAD MENON.   Sadanand Menon - Sadanand Menon is a nationally reputed arts editor, popular teacher of cultural

Page 3 of 3

How to add your profile

 1. Create an account
 2. Login to the site
 3. Go to 'submit your profile' form the right, below login form
 4. You will see a new page with many tabs at top
 5. Type your name at the 'Title' field under 'Content' tab
 6. Go to 'Directory' tab at top
 7. Fill everything 
 8. Use 'Save' button at top
 9. Ignore other tabs at top
 10. OR- send all to pen@kattankaappi.com
 11. Edit your profile any time from the list

View Tutorial