വിപണി മാത്രമല്ല നമ്മെ ഭരിക്കുന്നത്‌

'ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം' നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനും സൗകര്യത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ആയുധമാണ് . ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന്റ ലക്‌ഷ്യം വിപണിയിലെ ചാകരയാകുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ നൈർമല്യമാണ് . സമൂഹത്തിന്റെ സകല ചലനങ്ങ ളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്‌ വിപണിയാകുമ്പോൾ, സർഗാത്മകതയും ആ വഴിക്ക് പോകുന്നതിൽ അമ്പരക്കാൻ വകയില്ല. മലിന ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ സൃഷ്ടി നടത്തുമ്പോൾ പ്രകടമാകുന്നത് മത വൈരവും, രാഷ്ട്രീയ വൈരവും, വ്യക്തി വൈരവും ഒക്കെയാണ്. സർഗാത്മകതയുടെ പച്ചപ്പുകൾ ഇടക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലും, നിഗൂഡമായ അസൂയയുടെയും, അസഹിഷ്ണുതയുടെയും മുള്ളുകൾ പൊന്തിവരുന്നത് ഇത്തരം സൃഷ്ടികളിൽ പതിവാണ്. അത് ചിലര്ക്ക് വേദന സമ്മാനിക്ക്ന്നതു കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു ചിലർക്ക് സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയുന്നു. ആവിഷ്കരിക്കുന്നവൻ രാഷ്ട്രീയ-മത-ജാതി-വര്ഗീയ ചിന്താ ധാരകൾക്കോ, അത്തരം നേതൃത്വത്തിനോ സ്വന്തം ധിഷണിയും ചിന്തയും പണയം വയ്ക്കുമ്പോൾ, അവനിൽ/അവളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത് സ്വതന്ത്രമായ സൃഷ്ടികളല്ല.

അവശ്യം വേണ്ടത് പണയം വയ്ക്കാത്ത ധിഷണിയാണ്, സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സൃഷ്ടികൾക്കാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത്.  

ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക -

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_banned_in_India

ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ച സിനിമകളുടെ പട്ടിക

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_banned_in_India

പ്രാദേശികമായിട്ടെങ്കിലും നിരോധിക്കപ്പെട്ട കലാ സാംസ്കാരിക അവതരണങ്ങൾ എത്രയോ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ട്. പട്ടികയിലെ ഓരോന്നിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മനുഷ്യനെ കുറച്ചു കൂടി നല്ല മനുഷ്യരാക്കാനുള്ളതായിരുന്നോ, മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വ്യക്തി വൈരത്തിൽ നിന്നും ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടു മുളച്ചു പോന്തിയതാണോ എന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യ ത്തിനു വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്നവരിൽ, എത്ര പേർ ഈ പട്ടികകളിലെ എല്ലാത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണമെന്ന് വാദിക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയണം.   P M ആന്റണി യുടെ 'ക്രിസ്തുവിന്റെ ആറാം തിരു മുറിവ് ' വന്നപ്പോൾ വേദനിച്ചവരും, ആ വേദന കണ്ടു സന്തോഷിച്ചവരും നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അതുപോലെ സാൽമൻ റുഷ്ദി യുടെ 'The Satanic Verses' ന്റെ ഒരു മലയാള വിവര്ത്തനം ഇറങ്ങാതെ പോയത് , മലയാളത്തിൽ പുരോഗമന വാദികൾ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടല്ല, വിവർത്തകർ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടല്ല, പ്രസാധകർ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടല്ല. വിപണി മാത്രമല്ല നമ്മെ ഭരിക്കുന്നത്‌, ഭയവും നമ്മെ ഭരിക്കുന്നു.   അടിക്കുറിപ്പ് :പുതിയ സിനിമ വരുന്നു; ടി പി 51. കാത്തിരിക്കാം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യ ത്തിന്റെ പുതിയ തേരോട്ടങ്ങൾക്കായി.

How to add your profile

 1. Create an account
 2. Login to the site
 3. Go to 'submit your profile' form the right, below login form
 4. You will see a new page with many tabs at top
 5. Type your name at the 'Title' field under 'Content' tab
 6. Go to 'Directory' tab at top
 7. Fill everything 
 8. Use 'Save' button at top
 9. Ignore other tabs at top
 10. OR- send all to pen@kattankaappi.com
 11. Edit your profile any time from the list

View Tutorial