സർഗ സംഗീതം - വയലാർ

ആരണ്യാന്തരഗഹ്വരോദരതപ സ്ഥാനങ്ങളിൽ, സൈന്ധവോ-ദാരശ്യാമ മനോഭിരാമ പുളിനോപാന്ത പ്രദേശങ്ങളില്‍ ആരന്തര്‍മ്മുഖപ്രഞ്ചപരിണാ മോത്ഭിന്ന സർഗ്ഗക്രിയാ സാരം തേടിയലഞ്ഞൂ പണ്ടവരിലെ ചൈതന്യമെന്‍ ദര്‍ശനം . ആ മണ്‍മെത്തകളാറ്റു നോറ്റ മധുര സ്വപ്നങ്ങളില്‍ , ജീവിത-പ്രേമം പാടിയ സാമഗാനലഹരീ ഹര്‍ഷാഞ്ചിതാത്മാക്കളായ്,ഹാ, മന്വന്തരഭാവശില്പികളെനി ക്കെന്നേക്കുമായ് തന്നതാ-ണോമല്‍ കാര്‍ത്തിക നെയ്‌വിളക്കെരിയുമീ യേകാന്തയാഗാശ്രമം‌. നാദം‌ ശൂന്യതയിങ്കലാദ്യമമൃതം‌ വര്‍ഷിച്ച നാളില്‍ , ഗതോ-ന്മാദം‌ വിശ്വ പദാര്‍ത്ഥ ശാലയൊരിട ത്തൊന്നായ് തുടിച്ചീടവേആ ദാഹിച്ചു വിടര്‍ന്ന ജീവകലികാ ജാലങ്ങളില്‍ , കാലമേനീ ദര്‍ശിച്ച രസാനുഭൂതി പകരൂ മല്‍ പാന പാത്രങ്ങളില്‍ . ഓരോ ജീവകണത്തിനുള്ളിലുമുണര്‍ ന്നുദ്ദീപ്തമായ്, ധര്‍മ്മ സംസ്-കാരോപാസനശക്റിയായ്, ചിരതപ സങ്കല്‍പ്പ സങ്കേതമായ്,ഓരോ മാസ്മരലോകവുമുണ്ടതിലെനി ക്കെന്നന്തരാത്മാവിലെ-ത്തേരോടിക്കണ,മെന്റെ കാവ്യകലയെ ക്കൊണ്ടാകുവോളം വരെ! വാളല്ലെന്‍ സമരായുധം‌,ഝണഝണ ധ്വാനം മുഴക്കീടുവാ-നാളല്ലെന്‍ കരവാളു വിറ്റൊരു മണി പൊന്‍ വീണ വാങ്ങിച്ചു ഞാന്‍ !താളം‌ രാഗലയശ്രുതിസ്വരമിവയ് ക്കല്ലാതെയൊന്നിന്നുമി-ന്നോളക്കുത്തുകള്‍ തീര്‍ക്കുവാന്‍ കഴിയുകി ല്ലെൻ പ്രേമതീർത്ഥങ്ങളില്‍ ! ഓണക്കോടി ഞൊറിഞ്ഞുടുത്തൂ കമുകിന്‍ പൊന്‍ പൂക്കുല ചാർത്തു മായ് പ്രാണപ്രേയസി, കാവ്യകന്യ, കവിള ത്തൊന്നുമ്മ വച്ചീടവേവീണക്കമ്പികള്‍ മീട്ടി, മാനവമനോ രാജ്യങ്ങളില്‍ ചെന്നൂ ഞാന്‍ ;നാണത്തിന്റെ കിളുന്നുകള്‍ക്കു നിറയേ പ്പാദസ്വരം നല്‍കുവാന്‍ കാടത്തത്തെ മനസ്സിലിട്ട കവിയായ് മാറ്റുന്ന വാല്മീകമു;ണ്ടോടപ്പുലുക്കുഴലിന്റെ ഗീതയെഴുതി സ്സൂക്ഷിച്ച പൊന്നോലയും;കോടക്കാര്‍ന്നിര കൊണ്ടുവന്ന മനുജാത് മാവിന്റെ കണ്ണീരുമായ്മൂടല്‍ മഞ്ഞില്‍ മയങ്ങുമെന്നുമിവിടെ പ്പൂക്കും വന ജ്യോസ്നകള്‍ ! ഞാനിജ്ജാലക വാതിലിന്‍ ചെറുമുളന്തണ്ടില്‍ ഞൊറിഞ്ഞിട്ടതാ-ണീ നീല തുകില്‍ ശാരദേന്ദുകലയെ പ്പാവാട ചാർത്തിക്കുവാന്‍ ഹാ, നിത്യം ചിറകിട്ടടിച്ചു ചിതറി ക്കീറിപ്പറപ്പിച്ചുവോഞാനിസ്സര്‍ഗ്ഗതപസ്സമാധിയിലിരി ക്കുമ്പോള്‍ കൊടുങ്കാറ്റുകള്‍ കോടക്കാറ്റിലഴിഞ്ഞുലഞ്ഞ ചിടയും ചിക്കിക്കിടന്നീടുമാ-ക്കാടങ്ങിങ്ങു ചവച്ചെറിഞ്ഞ തളിരും പൂവും പിടഞ്ഞീടവേനാടന്ത:പ്രഹരങ്ങളേറ്റു കിടിലം കൊൾകെ , മുലപ്പാലുമായ്പാടം‌ നീന്തി വരുന്ന പൌര്ന്നമി , നിന ക്കാവട്ടെ ഗീതാഞ്ജലി.

How to add your profile

 1. Create an account
 2. Login to the site
 3. Go to 'submit your profile' form the right, below login form
 4. You will see a new page with many tabs at top
 5. Type your name at the 'Title' field under 'Content' tab
 6. Go to 'Directory' tab at top
 7. Fill everything 
 8. Use 'Save' button at top
 9. Ignore other tabs at top
 10. OR- send all to pen@kattankaappi.com
 11. Edit your profile any time from the list

View Tutorial