കവി സച്ചിദാനന്ദനുമായി ഒരു സായാഹ്നം

centre 4 M സച്ചിദാനന്ദനുമായി   ഒരുക്കിയ  സാഹിത്യ സായാഹ്നം തികച്ചും ഒരു നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളുടെ ആലാപനവും, മലയാള കവിതയുടെ പരിവര്‍ത്തനത്തിന്റെ നാഴിക കല്ലുകളില്‍ ഊന്നിയുള്ള കവിയുടെ പ്രഭാഷണവും, ചോദ്യോത്തര വേളയും പതിവ് പരിപാടികളില്‍ നിന്നും  തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തില്‍ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്കും, ആധ്യാത്മിക, ശ്രിംഗാര, വിഷയങ്ങളില്‍ നിന്നും സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിലേക്കും, വൃത്തത്തില്‍ നിന്നും വൃത്തമില്ലായ്മയിലേക്കും ഒക്കെ ഉള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു. മലയാള ഭാഷക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയതില്‍  തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ചനും, സ്ത്രീക്ക്  കേവല ശ്രിംഗാര ത്തിനും അപ്പുറത്തുള്ള മാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയതില്‍ കുമാരനാശാനും വേറിട്ട്‌ നില്‍ക്കുന്നു എന്നും അതിനാല്‍ അവര്‍ മാറ്റത്തിന്റെ വക്താക്കളായിരുന്നു എന്നും  അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു. പരിപാടിക്ക്  ശേഷം വിളമ്പിയ സദ്യയും കേമമായിരുന്നു. രസനക്കും, ധിഷണിക്കും ഒരുപോലെ രുചി പ്രദാനം ചെയ്ത Centre  4  M  ഈടുറ്റ പരിപാടികള്‍ നടത്തുന്നതില്‍ എന്നും മുന്‍ പന്തിയില്‍ ആയിരുന്നു. Centre  4  M  ഉം, അതിന്റെ സംഘാടകനായ ശ്രീമാന്‍ പ്രസേനനും നന്ദി.

How to add your profile

 1. Create an account
 2. Login to the site
 3. Go to 'submit your profile' form the right, below login form
 4. You will see a new page with many tabs at top
 5. Type your name at the 'Title' field under 'Content' tab
 6. Go to 'Directory' tab at top
 7. Fill everything 
 8. Use 'Save' button at top
 9. Ignore other tabs at top
 10. OR- send all to pen@kattankaappi.com
 11. Edit your profile any time from the list

View Tutorial