ആസ്വാദനത്തിന്റെ അനുഭവതലങ്ങൾ തേടി 'കട്ടൻ കാപ്പിയും കവിതയും'

അനുഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിയുടെ ചോദനയാണെങ്കിൽ  പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം  സൃഷ്ടിയുടെ  ഈറ്റില്ലമാണ്.  വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ  നിരന്തരം കടന്നു പോകുന്ന അവരുടെ ജീവിത്തിൽ നിന്നും പ്രോജ്ജ്വലമായ രചനകൾ വിരളമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനു കാരണം എഴുത്തിനെ പ്രോത്സാഹി പ്പിക്കുന്ന മറ്റു ചില ഘടകങ്ങൾ അവർക്കു  ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. 2010 ൽ ലണ്ടനിൽ ആരംഭിച്ച 'കട്ടൻ കാപ്പിയും കവിതയും' എന്ന അനൌപചാരിക കൂട്ടായ്മ പ്രധാനമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്  പ്രവാസികളിൽ രചനക്കുതകുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് . തിരക്ക് നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ, സാഹിത്യ സംബന്ധിയായ ചിന്തകൾ ബോധപൂർവം കടത്തിവിടുക, രചനകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക, വായനക്കാരുടെ ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക, ആരോഗ്യകരമായ വിമർശനത്തിനു വായനക്കാരെ സജ്ജരാക്കുക, വിമർശനത്തെ എഴുത്തിന്റെ മേന്മ ഉയർത്താനുള്ള സംവിധാനമായി കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി മലയാള സാഹിത്യ കുതുകികളുടെ വലിയ ഒരു സൌഹൃദം കേരളത്തിന്‌ പുറത്തു വാർത്തെടുക്കുക    - ഇവയൊക്കെയാണ്   'കട്ടൻ കാപ്പിയും കവിതയും' ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സംഘടനകൾക്കുപരിയായുള്ള സൌഹൃദമാണ്  ഇതിനായി കാംക്ഷിക്കുന്നതും. ('കട്ടൻ കാപ്പിയും കവിതയും' അവാർഡുകൾ നല്കാറില്ല.)  എല്ലാ മാസവും വട്ടത്തിൽ കൂടിയിരുന്നു കട്ടൻ കാപ്പിയും നുണഞ്ഞുള്ള തുറന്ന ചർച്ചകളിൽ ഓർമയിൽ തങ്ങി നില്ക്കുന്ന കഥകളും കവിതകളും മാത്രമല്ല വിഷയ മായി മാറുന്നത്. എല്ലാതരത്തിലുള്ള സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളും, സമകാലീന വിഷയങ്ങളും, പരിസ്ഥിതിയും,  ചരിത്രവും, സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ വിഷയീഭവിക്കുമ്പോൾ, സംവാദത്തിൽ ചിതറി വീഴുന്ന തീപ്പൊരികൾ, ചിന്തകൾക്കു വഴിതെളിക്കുന്നു. അനൌപചാരികത മുഖമുദ്രയാക്കിയ ഓരോ സംഗമവും പകർന്നു തരുന്ന ഊർജം, ധൈഷണികമായ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാനും, സ്വന്തം നിലപാടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുമുള്ള ശക്തി പകർന്നു തരുന്നു. 

How to add your profile

 1. Create an account
 2. Login to the site
 3. Go to 'submit your profile' form the right, below login form
 4. You will see a new page with many tabs at top
 5. Type your name at the 'Title' field under 'Content' tab
 6. Go to 'Directory' tab at top
 7. Fill everything 
 8. Use 'Save' button at top
 9. Ignore other tabs at top
 10. OR- send all to pen@kattankaappi.com
 11. Edit your profile any time from the list

View Tutorial